Επάγγελμα

η εξειδικευμένη δραστηριότητα μας στο χώρο εργασίας. Είτε η εργασία μας είναι χειρονακτική, είτε πνευματική, πολλές φορές συνδυάζεται με αποφάσεις που μπορεί να μην είναι οι σωστές και να προξενήσουν ζημιά. Γι’ αυτές τος περιπτώσεις υπάρχει σχετική ασφαλιστική κάλυψη.

Εάν οποιοσδήποτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας, λόγω σφάλματος, παράλειψης ή αμέλειας, προκαλέσει βλάβη σε επιχείρηση ή σε άτομο που του παρέχει τις υπηρεσίες του, είναι υποχρεωμένος από τον αστικό νόμο να του καλύψει τη ζημιά αυτή. Η κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, καταβάλλει το ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ή απαιτήσεων που έχουν εγερθεί κατά του ασφαλισμένου.

Υπάρχουν επαγγέλματα που από το νόμο πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, όπως οι ασφαλιστικοί πράκτορες και άλλα όπως οι γιατροί που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη συνεργασία τους να διαθέτουν αυτό το ασφαλιστήριο. Μια σειρά από άλλα επαγγέλματα, όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι μηχανικοί κ.α. θα πρέπει να ασφαλίζονται, γιατί η όποια υπηρεσία τους που θα επιφέρει βλάβη στον πελάτη τους, μπορεί να έχει ως συνέπεια μια απόφαση αποζημίωσης υψηλού χρηματικού ποσού, που δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο παρέχων τις υπηρεσίες.

Με ένα πρόγραμμα ασφάλισης για την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, καλύπτονται περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων, σφάλματος, απλής αμέλειας, μη ενημέρωσης νέων δεδομένων ή νόμων, αλλά δεν καλύπτονται περιπτώσεις που υπάρχει σκοπιμότητα ή αποδεδειγμένα βαριά αμέλεια. Ο ζημιωμένος είναι αυτός που οφείλει και πρέπει να αποδείξει πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παρεχόμενη υπηρεσία και την ζημιά που υπέστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ιατρικό λάθος, όπου ασθενής χειρουργήθηκε, ξεχάστηκε χειρουργικό εργαλείο στο σώμα του και αυτό του δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα υγείας ή λογιστής από δικό του λάθος δεν απέδωσε ολοκληρωμένα και έγκαιρα φορολογικά στοιχεία με αποτέλεσμα ο πελάτης του να δεχτεί φορολογικό πρόστιμο.Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα κάλυπτε την εκάστοτε αποζημίωση.

Εφόσον είστε επαγγελματίας, όπως οι περισσότεροι λειτουργώντας συνήθως υπό πίεση, μπορεί να κάνετε λάθος. Για να μην υποστείτε τις οικονομικές συνέπειες του λάθους, συμβουλευτείτε μας, πως μπορείτε να εξασφαλιστείτε, ώστε να ασκείτε πάντα ανεμπόδιστα την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας, να βρούμε σε συνεργασία το καταλληλότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα.